KINEK HITTÜNK?


 

Hitünk elsősorban nem dogmákhoz, hanem egy személyhez kapcsolódik, akiről a világhírű Pál így nyilatkozott: TUDOM, KINEK HITTEM! Mi is Jézus Krisztust tartjuk életünk értelmének.

"Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert BENNE teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden ÁLTALA és REÁ nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ŐBENNE áll fenn. Ő a feje a Testnek, az egyháznak is, Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben Ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy Benne lakjék, és hogy ÁLTALA békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által." -Kolossé 1:15-20

Minket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkodásúak voltunk gonosz cselekedeteink miatt, megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé.

"Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." - Filippi 2:6-11

Jézus a megváltónk és egyetlen közbenjárónk az Atyánál!